Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Reshaping Talent Management for 21st Century ทิศทางการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของภาครัฐในยุคแห่งความท้าทาย"

การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Reshaping Talent Management for 21st Century ทิศทางการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของภาครัฐในยุคแห่งความท้าทาย"

นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Reshaping Talent Management for 21st Century ทิศทางการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของภาครัฐในยุคแห่งความท้าทาย" ผ่าน Zoom Cloud Meeting

แกลเลอรี่