Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

พิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

พิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
กระตุกต่อม KM ปรับตัวเพื่อรับมือดิจิทัลพลิกโลก
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กระตุกต่อม KM ปรับตัวเพื่อรับมือดิจิทัลพลิกโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting โดยมีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้แทนกอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนกลางในสังกัด สป.ทส. และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเข้าร่วมสัมมนา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สป.ทส. ได้รับความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการเป็นระบบราชการ 4.0 ยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สป.ทส. สู่ระบบราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สป.ทส. ให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่