Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

รายงานประมวลผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 76

รายงานประมวลผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 76

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งรายงานประมวลผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ของผู้ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 มาเพื่อเผยแพร่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

เอกสารแนบ

ประมวลผล AL นปส76 จังหวัดเชียงใหม่

ขนาดไฟล์:12.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง