Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาของรัฐกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีกำหนดเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2564 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 (จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์)

เอกสารแนบ

NIDA หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11

ขนาดไฟล์:0.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง