Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร "การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับการปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า่งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

2. หลักสูตร "ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

3. หลักสูตร "การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

4. หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

 

เอกสารแนบ

หนังสือสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขนาดไฟล์:1.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง