Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)การจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)การจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)การจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ.2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน พ.ศ.2564
 

เอกสารแนบ

อว055

ขนาดไฟล์:2.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 52 ครั้ง