Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน พ.ศ.2564
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

อว5124

ขนาดไฟล์:1.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 100 ครั้ง