Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

อว5515

ขนาดไฟล์:1.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง