Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

อว862

ขนาดไฟล์:1.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง