Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

ลิงค์รายละเอียดการรับสมัครเดิม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1​

http://hrdi.mnre.go.th/th/news/detail/80303/

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร
1. หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง กรมหรือเทียบเท่ากรม) หลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1
2. หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง สปทส) หลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารแนบ 1 รายละเอียดหลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1 (โครงการและกำหนดการ)
2. เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเทียบเท่า)
3. เอกสารแนบ 3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1” 
4. เอกสารแนบ 4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกรม)
5. ข้อแนะนำและการเตรียมการสำหรับการฝึกอบรม

เอกสารแนบ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง