Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

อว130

ขนาดไฟล์:2.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง