Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

อว097

ขนาดไฟล์:2.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง