Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

อว041

ขนาดไฟล์:2.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง