Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่1 - รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ.2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน พ.ศ.2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

อว040

ขนาดไฟล์:2.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 107 ครั้ง