Loading...

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.)

The Institute for Sustainable Development of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร
1. หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง กรมหรือเทียบเท่ากรม) หลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1
2. หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง สปทส) หลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารแนบ 1 รายละเอียดหลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1 (โครงการและกำหนดการ)
2. เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเทียบเท่า)
3. เอกสารแนบ 3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1” 
4. เอกสารแนบ 4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกรม)
5. ข้อแนะนำและการเตรียมการสำหรับการฝึกอบรม

เอกสารแนบ

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง กรมหรือเทียบเท่ากรม) หลักสูตร นบก_ทส รุ่นที่ 1

ขนาดไฟล์:6.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง สปทส) หลักสูตร นบก_ทส รุ่นที่ 1

ขนาดไฟล์:0.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 80 ครั้ง

เอกสารแนบ 1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบก_ทส รุ่นที่ 1

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) กำหนดการ หลักสูตร นบก_ทส รุ่นที่ 1

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

เอกสารแนบ 2 ฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง

เอกสารแนบ 2 ฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 80 ครั้ง

เอกสารแนบ 3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการฯ

ขนาดไฟล์:1.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 83 ครั้ง

เอกสารแนบ 4 (สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ) บัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ (ขนาดกระดาษ A3)

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง

ข้อแนะนำและการเตรียมการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง