Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29


เอกสารแนบ

หนังสือแจ้งเวียนเข้าโครงการ (กรม)

ขนาดไฟล์:26.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง

หนังสือแจ้งเวียน สปทส

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

ขรก28_โครงการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

ขรก28_กำหนดการออนไลน์

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

ขรก28_แบบฟอร์ม คำรับรองและยินยอมอนุญาต

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

ขรก28_รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

ขรก29_โครงการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง

ขรก29_กำหนดการออนไลน์

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง

ขรก29_แบบฟอร์ม คำรับรองและยินยอมอนุญาต

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

ขรก29_รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง