Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ

อว8603_15กทมlว130

ขนาดไฟล์:2.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง