Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ

อว8603_15กทมlว112

ขนาดไฟล์:1.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง