Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาภันธ์ 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ

อว8603_15กทมlว040

ขนาดไฟล์:2.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง