Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ

อว0645l5516

ขนาดไฟล์:1.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง