Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ

อว0645l5515

ขนาดไฟล์:1.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง