Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ

อว0645l5514

ขนาดไฟล์:1.79 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง