Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือให่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือให่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือให่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2564
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

เอกสารแนบ

อว0645l5124

ขนาดไฟล์:1.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง