Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27
1. อบรมออนไลน์ : ระหว่างวันที่่ 16-18 พฤศจิกายน 2563
2. บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563
 

เอกสารแนบ

1_ขอสนับสนุนงบประมาณข้าราชการ ทส27

ขนาดไฟล์:2.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง

2_เวียน สปทส

ขนาดไฟล์:5.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

3_รายชื่อ ขรก27

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 79 ครั้ง

4_โครงการฝึกอบรม ทส27

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

5_กำหนดการ ขรก27

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

6_ข้อแนะนำและการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง