Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

การติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๖

การติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๖

แบบสอบถามติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๖

เอกสารแนบ

แบบสอบถามส่วนที่ 2 สำหรับผู้บังคับบัญชา

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 123 ครั้ง

ขั้นตอนการกรอกแบบสอบถามการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๖

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง

หนังสือเวียนกรม ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 141 ครั้ง

หนังสือเวียนสำนักงานปลัดฯ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามประเมินผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 191 ครั้ง