Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว

วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารอำนวยการระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 66 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 17 มกราคม 2563 รวมระยะเวลากว่า 15 วัน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุก และสามารถนำไปสู่การบริหารงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารงานในพื้นที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤติ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรดังกล่าวและจะเป็นตัวอย่างสำหรับรุ่นต่อๆ ไป โดยได้ให้โอวาทว่า "การจะเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นผู้ตามที่ดี การจะเป็นผู้พูดที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี"

แกลเลอรี่