Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 1-2 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ขนาดไฟล์:2.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง