Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (English for Work)
    อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 25 เมษายน 2563
2. หลักสูตรไวยากรณ์และโครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเขียน
    อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 25 เมษายน 2563
3. หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
    อบรมได้ตลอดทั้งปี มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 เดือน
 

เอกสารแนบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ขนาดไฟล์:1.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง