Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 หลักสูตร

หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 หลักสูตร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. Microsoft Excel Advanced รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2563
3. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 และระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563
4. เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2563
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563

ขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและผู้สมัครสามารถลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ที่ http://nsotraining.nso.go.th พร้อมส่งหนังสือจากต้นสังกัดไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและแจ้งผลคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ที่ http://nsotraining.nso.go.th 

เอกสารแนบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ - หลักสูตรฝึกอบรม 6 หลักสูตร

ขนาดไฟล์:2.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง