Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Public - Private Partnership (PPP) for a Digital World

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Public - Private Partnership (PPP) for a Digital World

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Public - Private Partnership (PPP) for a Digital World ให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ จำนวน 60 ท่าน ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2563

เอกสารแนบ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Public - Private Partnership (PPP) for a Digital World

ขนาดไฟล์:3.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 60 ครั้ง