Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โครงสร้างวิทยาลัยฯ งบประมาณ และหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่