Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://triaing.prd.go.th

เอกสารแนบ

หลักสูตรด้านการประชาสัมพันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขนาดไฟล์:6.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง