Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตร Innovation with Data Analytics and Visualization for Public Officer

หลักสูตร Innovation with Data Analytics and Visualization for Public Officer

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Innovation with Data Analytics and Visualization for Public Officer

เอกสารแนบ

innovation with data analytics and visualization for public officer

ขนาดไฟล์:1.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง