Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 16 - รุ่นที่ 17

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 16 - รุ่นที่ 17

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 16 (วันที่ 27 มกราคม - 1 มีนาคม 2563) และรุ่นที่ 17 (วันที่ 1 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563) 

เอกสารแนบ

AOCC 2020 (รุ่น16-17)

ขนาดไฟล์:5.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง

AOCC 2020 (โบว์ชัวร์)

ขนาดไฟล์:1.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองฯ (ฝึกอบรม)

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง