Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดชอบทางละเมิดของเน้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดชอบทางละเมิดของเน้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดชอบทางละเมิดของเน้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563​

เอกสารแนบ

หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ขนาดไฟล์:2.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง