Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่"

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่"

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่" ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติในพื้นที่" กลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและผู้แทน จำนวน 74 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่มีความสำคัญและจำเป็น ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในการนี้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอนันต์ พรหมดนตรี) ร่วมในพิธีการเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว

แกลเลอรี่