Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19

สถาบันพระปกเกล้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19
หากสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpi.ac.th/course-plm19-2019/
พร้อมจัดทำใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหนังสือยินยันค่าลงทะเบียนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องส่งถึงสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

เอกสารแนบ

ปรม รุ่น 19

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง

หนังสือยืนยันค่าลงทะเบียน

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง