Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้า่รับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

บันทึกข้อความ_หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร (1)

ขนาดไฟล์:2.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 99 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร (2)

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร (3)

ขนาดไฟล์:0.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง

หนังสือยืนยันค่าลงทะเบียนและหรือค่าใช้จ

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองฯ (ฝึกอบรม

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง