Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสาร

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

ประกาศ สป.ทส. เรื่อง ขอแก้ไขกรอบระยะเวลาดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ สป.ทส. เรื่อง ขอแก้ไขกรอบระยะเวลาดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอแก้ไขกรอบระยะเวลาดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

แก้ไขกรอบระยะเวลาดำเนินการ HiPPS รุ่น 15

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง