Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

โครงการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

โครงการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากร
2. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบอย่างมืออาชีพ
3. หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 10
4. หลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติจริง รุ่นที่ 18
5. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร

เอกสารแนบ

โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 (PEAK)

ขนาดไฟล์:2.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง