Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based)

เอกสารแนบ

ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based 2562

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง