Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนฝึกอบรมเพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist))

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนฝึกอบรมเพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist))

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนฝึกอบรมเพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist))

เอกสารแนบ

ทุนฝึกอบรมเพื่อสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist)

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง