Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) และได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุม สป.ทส. ได้จัดทำแนวทางขั้นตอน และเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ทส. พร้อมกันนี้ได้มีการรับฟังการนำเสนอผลงานการพัฒนางานรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ระยะที่ 2 ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ สป.ทส. จะมีการออกประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 18 ต่อไป