Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33

ครองตน ครองคน ครองงาน
Work Life Balance
ผู้ช่วย ปกท.ทส. ปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (29 เมษายน 2565)​ เวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางชญานันท์ ภักดีจิตต์)​ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 พร้อมมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ได้ให้ข้อคิดในการเป็นข้าราชการที่ดี "ครองตน ครองคน ครองงาน Work Life Balance" ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอให้ข้าราชการใหม่ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังฝากให้ข้าราชการใหม่ทุกคนไม่หยุดที่จะพัฒนาตน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อจะพัฒนางานในหน้าที่ของตนต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 -​ 29 เมษายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 140 คน