Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
NEWS

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33
วันนี้ (20 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 33 แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 141 คน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน พร้อมมอบแนวทางในการรับราชการว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจในการปฏิบัติราชการ มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งขอให้มีการวางแผนบริหารจัดการตัวเองให้ดีตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตราชการ เพื่อให้ชีวิตราชการเกิดความราบรื่น และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เพราะการรับราชการในปัจจุบันไม่ใช่การทำงานแบบเช้าชาม เย็นชาม อย่างเช่นที่เคยพูดกันมาในอดีต แต่การรับราชการในปัจจุบันเป็นการทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชน จึงต้องอาศัยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และขอให้ใช้โอกาสในการฝึกอบรมครั้งนี้ สร้างความรู้จักกับเพื่อนร่วมอาชีพให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งในอนาคตหวังว่า ทุกท่านจะได้มีโอกาสพบปะกันมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันต่อไปในอนาคต