Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ก.ย. 64

แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ(ทส0201.3/ว2837)

14 ก.ย. 64

ขอส่งสำเนาหนังสือ(ทส0201.5/ว1212)

14 ก.ย. 64

ขอส่งสำเนาหนังสือ( ทส0201.5/ว1206)

14 ก.ย. 64

ขอแจ้งรายชื่อบุคคลากรหลักและช่องทางการติดต่อของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.ทส(ทส0210/1073)

14 ก.ย. 64

การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง(ทส0201.4/ว1185 )

9 ก.ย. 64

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ทส0221/ว2775)

9 ก.ย. 64

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายเฉลิมชัย ปาปะทา)(ทส0201.3/ว1186)

9 ก.ย. 64

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) (ทส0201.3/ว1187)

จำนวนทั้งหมด 282 รายการ
1 2 3 4 5 > >>