Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
INFORMATION

ควบคุมภายใน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ส.ค. 61

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO

ประเภทไฟล์: .ppt ขนาดไฟล์ : 0.57 Mb ดาวน์โหลด: 3897 ครั้ง
20 ส.ค. 61

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน และคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 3881 ครั้ง
20 ส.ค. 61

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
20 ส.ค. 61

การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานภาคปฏิบัติ โดย สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์

ประเภทไฟล์: .ppt ขนาดไฟล์ : 1.95 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
20 ส.ค. 61

การควบคุมภายใน โดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ประเภทไฟล์: .ppt ขนาดไฟล์ : 3.67 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
20 ส.ค. 61

คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

20 ส.ค. 61

คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

20 ส.ค. 61

วิธีสู่การป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2