Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ทำไมการจัดฝึกอบรมจึงต้องมีการทำรายงานกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการทำงานแบบสร้างเครือข่าย เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และในการจัดทำรายงานกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลของผู้เข้าอบรมด้วย

มาอบรมแล้วสามารถลาได้กี่วัน

ในการเข้ารับการอบรม ผู้อบรมต้องเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และหากผู้เข้าอบรมมีเหตุจำเป็นต้องลาในระหว่างการเข้าอบรม จะต้องยื่นใบลาพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกครั้ง ซึ่งในการลาแต่ละครั้ง จะถูกนำไปคำนวณกับการอบรมตลอดหลักสูตรด้วย

ทำไมการจัดอบรมต้องจัดครอบคลุมช่วงวันเสาร์-อาทิตย์

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย-งบประมาณ ของผู้เข้าอบรมที่จะต้องเสียค่าเดินทางไป-กลับ หรือค่าที่พักในช่วงที่ไม่มีการอบรม อีกทั้งในบางหลักสูตร สถานที่จัดฝึกอบรม และวิทยากร ไม่สะดวกในช่วง    วันจันทร์-ศุกร์

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จัดกี่รุ่น และจัดในช่วงใดบ้าง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดฝึกอบรมปีละ 3 รุ่น จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีนาคม และกรกฎาคม

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม หน่วยงานต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในแต่ละรุ่น ขึ้นอยู่กับวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม

เป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น ปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน และพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ถ้าได้รับการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี อีกหรือไม่

ต้องเข้ารับการอบรมใหม่ เพราะถือว่าข้าราชการดังกล่าวได้ลาออกจากราชการที่เดิมแล้ว ต้องเข้ารับการพัฒนาฯ ใหม่ทั้งหมด ตามกฎ กพ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 3 

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1