Loading...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Institute

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผน อบรม สัมมนา และพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาบุลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในปี 2567

พันธกิจ
1.จัดทำแผนพัฒนา
2.พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม