Loading...

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
About Us

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสักนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย